LogoTitle
Δάνειο attica ΟIΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ για Φωτοβολταϊκά Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 14:38

Η Attica Bank παρακολουθώντας τις σχετικές εξελίξεις και έχοντας ως πάγια επιδίωξη τόσο την ικανοποίηση των χρηματοδοτικών αναγκών της πελατείας της όσο και την ενεργή υποστήριξη των μελών ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ανέπτυξε και προσφέρει το δάνειο attica ΟIΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ. Το δάνειο αυτό, όχι μόνο διαθέτει ένα από τα ελκυστικότερα επιτόκια της αγοράς (επιτόκιο με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο ΕΚΤ πλέον περιθωρίου 6%, εισφ. Ν 128/75 0,12%) αλλά καλύπτει έως και το 100% των ενδεικτικών εξόδων αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού χωρίς να απαιτείται εμπράγματη εξασφάλιση παρά μόνο εκχώρηση της σύμβασης συμψηφισμού που θα υπογραφεί με την ΔΕΗ .

Η τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση και ειδικότερα η κρίση χρέους που αντιμετωπίζει η Ελλάδα έχει επηρεάσει ιδιαίτερα το σύνολο της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας. Απτό παράδειγμα αποτελεί η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας , όπως αυτή αποτυπώνεται σαφέστατα από τα σχετικά στατιστικά δελτία οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζα της Ελλάδος, και η έντονη μείωση των πωλήσεων ακινήτων.

Στο δυσμενές αυτό οικονομικό περιβάλλον ένας από τους λίγους τομείς που παρουσιάζει έντονες αναπτυξιακές προοπτικές και εμπορικό ενδιαφέρον, είναι ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ειδικότερα η δυνατότητα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε στέγες και δώματα ιδιόκτητων κατοικιών (μέχρι 10Kw) παρέχει σειρά πλεονεκτημάτων τα οποία σχετίζονται :

- Με τη διαφορά τις τιμής πώλησης της παραγόμενης ενέργειας και του κόστους κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος από τον παραγωγό. Η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας έχει οριστεί σε 0,55 ευρώ/kWh για όλη τη διάρκεια της 25ους σύμβασης που υπογράφεται με την ΔΕΗ, εφόσον αυτή υπογραφεί έως το τέλος του 2011. Το κόστος κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος από την άλλη πλευρά κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 0,08 έως 0,12 ευρώ/kWh. Γίνεται επομένως αμέσως αντιληπτό ότι σε περίπτωση που η αξία της παραγόμενης ενέργειας ξεπερνά την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνει ο παραγωγός, ο οικιακός παραγωγός εξασφαλίζει ένα τακτικό έσοδο από τη ΔΕΗ.
- Με το αφορολόγητο των εσόδων από την πώληση της ενέργειας και την έκπτωση δαπάνης 20% έως και 700 ευρώ.
- Με την διάδοση των φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας.

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένη την σχετικά απλή διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα η οποία- σημειωτέον- δεν απαιτεί το άνοιγμα βιβλίων στην εφορία, είναι εύλογη η έντονη δραστηριότητα που παρατηρείται από εταιρίες - μελετητές και εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών συστημάτων αλλά και από φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η Attica Bank παρακολουθώντας τις σχετικές εξελίξεις και έχοντας ως πάγια επιδίωξη τόσο την ικανοποίηση των χρηματοδοτικών αναγκών της πελατείας της όσο και την ενεργή υποστήριξη των μελών ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ανέπτυξε και προσφέρει το δάνειο attica ΟIΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ. Το δάνειο αυτό, όχι μόνο διαθέτει ένα από τα ελκυστικότερα επιτόκια της αγοράς (επιτόκιο με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο ΕΚΤ πλέον περιθωρίου 6 %, εισφ. Ν 128/75 0,12%) αλλά καλύπτει έως και το 100% των ενδεικτικών εξόδων αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού χωρίς να απαιτείται εμπράγματη εξασφάλιση παρά μόνο εκχώρηση της σύμβασης συμψηφισμού που θα υπογραφεί με την ΔΕΗ .


Ανάλογα με την περίπτωση, η δόση του δανείου είναι δυνατόν να καλύπτεται εξ΄ ολοκλήρου από το έσοδο που αποφέρει η πώληση του ρεύματος της ΔΕΗ χωρίς ο δανειολήπτης να έχει δαπανήσει προσωπικά χρήματα μέχρι και την αποπληρωμή του δανείου. Επιπλέον, ο δανειολήπτης έχει το πλεονέκτημα 6μηνης περιόδου χάριτος και χαμηλού ασφαλίστρου του εξοπλισμού.

Η διάθεση του Attica Οικοενέργεια και με δεδομένη την επιδίωξη της Attica Bank να συμβάλει με κάθε τρόπο στην υποστήριξη των εργασιών των μελών ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα :

* Χορήγηση στον ενδιαφερόμενο πελάτη των απαραίτητων κεφαλαίων για την εγκατάσταση Φωτοβολταικού Συστήματος σε οικίες, μέσω της ιδιαίτερης βαρύτητας που δίδεται στην εξέταση της αποδοτικότητας του συστήματος
* Δυνατότητα σύναψης συνεργασίας με την Attica Bank προκειμένου οι πιστοποιημένοι μελετητές - εγκαταστάτες και εταιρίες να μπορούν να παράσχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους πελάτες. Τονίζεται ιδιαίτερα η υιοθέτηση ανοιχτής πολιτικής συνεργασιών προκειμένου να είναι εφικτή η ουσιαστική συμβολή της Attica Bank στην αύξηση του κύκλου εργασιών των μελών ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.