LogoTitle
Ενίσχυση από τον ΟΑΕΔ σε 6.000 νέους ελεύθερους επαγγελματίες - επιστήμονες Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010 17:06


Το 60% θα καλυφθεί από γυναίκες
Από τον ΟΑΕΔ έχει προκηρυχθεί πρόγραμμα ενίσχυσης έξι χιλιάδων νέων ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, φαρμακοποιών, δικηγόρων και μηχανικών αποφοίτων Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών, με διακριτικό τίτλο «Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες - Νέοι επιστήμονες έτους 2009».

Πρόκειται για πρόγραμμα που έχει στόχο την ενθάρρυνση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης, των νέων επιστημόνων που είναι ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι και μηχανικοί, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών, που αποφασίζουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους.

Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν νέοι επιστήμονες που είναι ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Να διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ).

- Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια ΔΟΥ) υποχρεωτικά από την 02/01/2009 και μετά. Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2008 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2009 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.

- Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητάς τους, μεγαλύτερο των έξι ετών από τον χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητάς τους (για τους ιατρούς). Οταν στο χρονικό διάστημα των έξι ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι ετών (η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τους ιατρούς). Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης). Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι ετών, υπολογίζεται από τη λήψη του πτυχίου.

- Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων του προγράμματος θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεώς των. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώρισή τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

- Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.ά.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

- Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

- Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν μέχρι και τρία μέλη εταιρειών:

Ομορρύθμων (Ο.Ε.), Ετερορρύθμων (Ε.Ε.), μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους, ΕΠΕ, δικηγορικών εταιρειών του Π.Δ. 81/2005, με την προϋπόθεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη μετέχει τουλάχιστον με ποσοστό 25% στο εταιρικό κεφάλαιο.

Δεν εντάσσονται

Σύμφωνα με το πληροφοριακό υλικό του προγράμματος, από αυτό εξαιρούνται και δεν εντάσσονται οι: Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, όσοι δημιουργούν επάγγελμα που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με άλλο επαγγελματία που δραστηριοποιήθηκε στον ίδιο χώρο μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών του νέου ελεύθερου επαγγελματία στη ΔΟΥ, όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ, εκτός της προηγούμενης έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η διάρκεια της οποίας δεν υπερέβαινε, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα μήνες.

Επίσης, δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα όσοι δημιουργούν επιχείρηση με δευτερεύουσα δραστηριότητα, η οποία δεν συνάδει με τον στόχο του προγράμματος όπως π.χ. μηχανικοί οι οποίοι ως δευτερεύουσα δραστηριότητα δηλώνουν εργολάβοι, υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών.

Ποσό επιχορήγησης

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία καθορίζεται στα 15.000 ευρώ. Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης καταβάλλονται 5.000 ευρώ και στη συνέχεια καταβάλλονται από 5.000 ευρώ στο τέλος κάθε εξαμήνου της επιδότησης που είναι δωδεκάμηνης διάρκειας από την υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της δραστηριότητας). Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα.