LogoTitle
Η Ισότητα των Φύλων στην Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. Print E-mail
Thursday, 16 January 2014 15:59
There are no translations available.

GGIsotitasF logoΤα θέματα Ισότητας στα Συμβούλια Υπουργών της Ε.Ε. το 1ο εξάμηνο του 2014:

Η διασύνδεση του ρόλου των γυναικών με την οικονομία ('Γυναίκες και Οικονομία') είναι ο κεντρικός άξονας του προγράμματος πολύπλευρων δράσεων που διοργανώνεται το προσεχές διάστημα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του τομέα Ισότητας των Φύλων.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, και η ανάδειξή τους ως σημαίνοντες παράγοντες στη “μάχη” για την καταπολέμηση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας μεγάλης μερίδας του γυναικείου πληθυσμού στις μέρες μας.

Στο ίδιο πλαίσιο, προωθείται η ανάληψη σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών με γνώμονα την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και την ισότιμη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συμπερίληψη της διάστασης του φύλου ως θεσμικά αναγκαίας σε όλους τους τομείς ευρωπαϊκής πολιτικής.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων διασφάλισε την ένταξη ζητημάτων ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ημερήσια διάταξη δύο Συμβουλίων Υπουργών κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2014).
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προσωρινές ημερήσιες διατάξεις των Συμβουλίων με ημερομηνία 20-12-2013, τα ζητήματα ενδιαφέροντος για τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών αναλύονται ως ακολούθως:

Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Το πρώτο εξάμηνο του 2014 θα πραγματοποιηθούν δύο τακτικές συνεδριάσεις του εν λόγω Συμβουλίου, στις 10 Μαρτίου στις Βρυξέλλες και στις 19 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο. Σε επίπεδο Συμβουλίου Ε.Ε., τα θέματα ισότητας των φύλων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων και η χώρα μας εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Η πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. έχει επιλέξει το θεματικό πεδίο "Γυναίκες και Οικονομία" για την αποτίμηση της προόδου εφαρμογής στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων θα εκπονήσει σχετική μελέτη με βασικό θέμα τις μορφές απασχόλησης των γυναικών στα Κράτη Μέλη (το πρώτο Σχέδιο της μελέτης αναμένεται τον Φεβρουάριο). Το θέμα είναι άκρως επίκαιρο για ολόκληρη την Ένωση και με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης η Ελληνική Προεδρία θα παρουσιάσει Σχέδιο Συμπερασμάτων προς υιοθέτηση από το Συμβούλιο Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων στις 19-6-2014.

Η Πρόταση Οδηγίας για την ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στα μη εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών έχει συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη του Μαρτίου και του Ιουνίου. Η Γ.Γ.Ι.Φ. συνεργάζεται με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Εμπορίου, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος, το οποίο προκαλεί έντονες διαφωνίες μεταξύ των Κρατών Μελών με αποκορύφωμα την κοινή δήλωση δέκα χωρών, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία και η Σουηδία, τον περασμένο Ιούνιο κατά της Πρότασης Οδηγίας.
Επίσης, στη συνεδρίαση του Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει στην πολιτική ηγεσία των 28 Κρατών Μελών έκθεση προόδου της Οδηγίας 2006/54 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισημαίνεται ότι η Οδηγία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 3896/2010.

Σκοπός του νόμου είναι να εξασφαλισθεί η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, όσον αφορά:
α) την πρόσβαση στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εξέλιξης, και στην επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης με σκοπό την απασχόληση («vocational training»),
β) τις συνθήκες και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και
γ) τα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ.

Ειδικότερα στα επιμέρους άρθρα αναφέρεται η απαγόρευση διακρίσεων ως προς τις αμοιβές (άρθρο 4), η απαγόρευση διακρίσεων στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που αφορά και στους αυτοαπασχολούμενους (άρθρο 5), η απαγόρευση διακρίσεων σε σχέση με την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εξέλιξη και κατάρτιση και στους όρους εργασίας (άρθρα 11-16). Στο άρθρο 20 υπάρχει πρόβλεψη για την προστασία της μητρότητας, της πατρότητας και της οικογενειακής ζωής. Στο άρθρο 25 ορίζεται ως φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα ο Συνήγορος του Πολίτη, οποίος θα συνεπικουρείται από έναν επιπλέον βοηθό που θα χειρίζεται την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Στην αρμοδιότητα του Συνηγόρου για την εκπλήρωση της αποστολής του προστίθενται εκτός από τις δημόσιες υπηρεσίες και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών.

Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


Στο εν λόγω Συμβούλιο η χώρα μας εκπροσωπείται, ανάλογα με τη θεματολογία, από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Γ.Γ.Ι.Φ. παρουσιάζει η συνεδρίαση της 6-7 Μαρτίου 2014 στις Βρυξέλλες, όπου στην ημερήσια διάταξη του τομέα Δικαιοσύνης έχει συμπεριληφθεί η υιοθέτηση συμπερασμάτων με θέμα "Βία κατά των Γυναικών". Στις 5-3-2014 η Ελληνική Προεδρία και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (FRA) συνδιοργανώνουν στην έδρα του Συμβουλίου Ευρωπαϊκό Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου για την πρώτη επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας του FRA για τη βία κατά των γυναικών. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα αποτελέσει πολύτιμη υποστηρικτική δομή αφενός για την ανάδειξη του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο στην Ε.Ε. και αφετέρου για την υιοθέτηση μίας συντονισμένης πολιτικής για την πρόληψη και την αντιμετώπισή του.
Όπως καταδεικνύεται από τη συνοπτική παρουσίαση, η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται στα σημεία των καιρών και επιλέγει να αναδείξει τομείς πολιτικής, οι οποίοι συνάδουν με τα αιτήματα της εποχής και της κοινωνίας των πολιτών (κατόπιν πρωτοβουλίας της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ., προηγήθηκε σχετική διαβούλευση με ελληνικές γυναικείες Μ.Κ.Ο.) τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρόγραμμα Δράσης της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα Ισότητας των Φύλων

Α. Δράσεις – Πρωτοβουλίες

 

 

  1. Παρουσίαση του προγράμματος δράσης στον τομέα της ισότητας των φύλων από τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων κ. Βάσω Κόλλια στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών & Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου.
  2. Συνάντηση εργασίας της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (High Level Group on gender mainstreaming). Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 6 & 7 Φεβρουαρίου
  3. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) για τη βία κατά των γυναικών – συνδιοργάνωση Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και FRA.Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου
  4. Ένταξη της διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα εργασιών της ευρωπαϊκής διάσκεψης νέων που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας. Θεσσαλονίκη, 10-13 Μαρτίου
  5. Ευρωπαϊκή Συνάντηση Εργασίας με θέμα «Γυναίκες και Ψηφιακή Απασχόληση». Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 4 Απριλίου

 

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ : Ένταξη θεμάτων ισότητας των φύλων στα Συμβούλια Υπουργών Β.1. Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων

Β.1. Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων

  1. Πρόταση Οδηγίας για την ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στα μη εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών. Έκθεση Προόδου. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου, Λουξεμβούργο, 19 Ιουνίου
  2. Παρουσίαση της έκθεσης προόδου εφαρμογής της Οδηγίας 2006/54 που αφορά την αρχής ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Η Οδηγία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 3896/2010. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου
  3. Παρουσίαση στο Συμβούλιο Υπουργών του Σχεδίου Συμπερασμάτων που εκπονήθηκε από την Ελληνική Προεδρία με θέμα «Γυναίκες και Οικονομία». Υιοθέτηση κειμένου Συμπερασμάτων από το Συμβούλιο Υπουργών. Λουξεμβούργο, 19 Ιουνίου

Β.2. Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων Υιοθέτηση Συμπερασμάτων από το Συμβούλιο Υπουργών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της βίας κατά των γυναικών. Βρυξέλλες, 6 & 7 Μαρτίου

Πηγές: Δελτία τύπου της ΓΓΙΦ